රෙදි නිෂ්පාදන සේවා

විවිධ අවශ්‍යතා සහ මනාපයන් සඳහා අපට විවිධ නිෂ්පාදන සේවා සැපයිය හැකිය.

අපි සපයන රෙදිපිළි සේවා:

◆ දිගට කපා

◆ හැරවීම/ඇඹරීම

◆ විදුම්/තට්ටු කිරීම

◆ වෙල්ඩින්

◆ නැමීම

◆ පහර දීම

◆ එකලස් කිරීම

◆ මිටර් කැපීම

 

detail-(6)